x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

מחלת ריאה חריפה

בדרך כלל מחלת ריאה חריפה כגון דלקת ריאות או התלקחות של אסתמה או COPD  (ראה בהמשך) אינה מתאימה לפנייה למכון הריאות של פרופסור ויילר.  מחלות חריפות מטופלות תחילה על ידי רופא המשפחה הנעזר במשאבים של קופות החולים ובתי החולים כגון בדיקות דימות, בדיקות דם, תרביות וכיוצא באלה.

פנייה בגין מחלה חריפה תעשה כאשר קיים ספק לגבי דיוק האבחון ו/או הטיפול ויכולה להניב תוצאה מאד חיובית בין עם מדובר באישוש האבחנה ודרך הטיפול המוצע ובין אם מדובר בשנוי בקביעת האבחנה או הטיפול.