x

מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה

04-8311576

כיצד להגיע למרפאה מוכנים

למרות שנאמר מפורשות בעת הפנייה להזמנת תור “להביא את כל החומר הרפואי, גם מה שלא קשור לכאורה לתחום הריאות” רבים עושים חשבון ומביאים רק מה ש”נראה” להם.  עוד לא ראינו מי שפנה למכון עם כל החומר שהצטער על כך.  ראינו רבים שהצטערו מאד שלא הביא מסמך זה או אחר. 

אל תחסכו לנו.  נקבל הכל בשמחה.  ונצר מאד יחד אתכם אם יהיה חסר חומר חשוב.